Skolråd

Vad är syftet med ett skolråd?


Syftet med att ha ett skolråd är att vi vill vara länken mellan skolan och föräldrar/elever och skolans personal. Syftet med Skolrådet är också att öka möjligheten för er föräldrar att få insikt och förståelse för skolans arbete. Det skall också vara ett forum där skolan kan få råd från er föräldrar i särskilda frågor. Vi vill vara ett stöd och hjälp för skolans personal när det gäller våra barn och på sätt positivt kunna påverka skolan arbete, miljö och trivsel bland elever och lärare. Valda representanter företräder klassen i samtliga frågor

 

Vad gör ett skolråd?
Skolrådet träffas en till två gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som rör skolan och elever. På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan, t ex på frågor som har kommit upp är framtidsplaner, vad som är på gång i skolan, undervisning, trivsel på skolan och huruvida det skulle bli någon is eller inte.

 

På föräldramöten har skolrådet ansvar för att frågor från föräldrar tas med till skolrådets möte samt att dela med sig information från skolrådets möte.