ELEVHÄLSOTEAMET

 

Skolan ett elevhälsoteam. Till teamet hör skolsköterska, rektor och annan pedagogisk personal.

 

En viktig del i elevhälsoteamets arbete är att vidga elevhälsobegreppet och tänka en skola för lärande och hälsa.

 

Elevhälsoteamets arbetsuppgifter kan bestå av:

  • Direkt arbete med elever i behov av stöd, enskilt och i grupp.
  • Handledning till pedagoger.
  • Utvecklande av skolans och elevernas lärande miljöer i samarbete med skolledningen.
  • Vara ett stöd till pedagogerna vid upprättande av åtgärdsprogram.
  • Göra kartläggningar och pedagogiska redogörelser om elevens lärandesituation och skolmiljö.
  • Ha kunskap om kompensatoriska läromedel.
  • Samverka och samordna stödet med andra aktörer runt elever i behov av stöd.