Information till dig som vårdnadshavare
Elevens behov av ledighet under skolåret anses tillgodosett genom fastställda lovdagar (sommar-, höst-, jul-, sport-, och påsklov). Dessa lov omfattar drygt en fjärdedel av året. Om eleven är ledig från skolan utöver dessa lovdagar försämras förutsättningarna för god måluppfyllelse för såväl berörd elev som dennes undervisningsgrupper. Det kan leda till sämre kunskaper och lägre betyg.
Enligt 7 kap. 18 § skollagen kan elev i grundskolan och grundsärskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. I undantagsfall kan längre ledighet beviljas om det finns uppenbara synnerliga skäl. Exempel på skäl som normalt inte kan anses vara enskilda angelägenheter är nöjen, rekreation, hobby- och föreningsverksamhet samt semesterresor. I grundskolan och grundsärskolan råder skolplikt. För eleven är detta också en rättighet. Möjligheten till ledighet för enskild angelägenhet ska därför tolkas restriktivt. Skolan (rektor eller den rektor utser) gör dock alltid en bedömning i varje enskilt ärende.
Vid ledigheter, utöver skolans lovdagar, avsäger sig vårdnadshavaren rätten till elevens garanterade undervisningstid. Vårdnadshavaren har ett stort ansvar för att eleven hämtar igen de kursmoment han/hon missar under ledigheten.
Ansökan om ledighet ska lämnas till klassläraren/mentorn i god tid före ledigheten. Ansökan ska vara undertecknad av elevens alla vårdnadshavare.

 

Ledighetsansökan hittar du under blanketter.